Odkazy na Pacientské Organizace

Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, z. s.: Asociace muskulárních dystrofiků v ČR (AMD) je pacientská organizace sdružující osoby se svalovou dystrofií a jinými nervosvalovými onemocněními, jejich rodinné příslušníky, přátele a podporovatele. Jsme organizace s celostátní působností. Svalové dystrofie jsou závažná, progresivní, dosud neléčitelná vzácná onemocnění dětí i dospělých. Muskulární dystrofici patří k nejtíže postiženým, z nichž mnozí jsou odkázáni na používání vozíku a na pomoc jiných osob se všemi negativními důsledky, které z této skutečnosti vyplývají. Odkaz.
CEREBRUM - Asociace osob po získaném poškození mozku, z.s.: Zaměřuje se na osoby s poškozením mozku získaným například při nehodách nebo cévních mozkových příhodách. Odkaz.
Česká asociace pro vzácná onemocnění z.s.: Tato organizace se věnuje vzácným onemocněním, včetně těch neurologických. Odkaz.
Aventor o.s.: Adventor se věnuje komplexně problematice autismu zejména přes osvětové činnosti, poskytování terapeutických a dalších služeb, poskytování specializovaných kurzů a informací pro osoby na spektru autismu, jejich blízké, odbornou i laickou veřejnost, podporované zaměstnávání. Také sdružuje ty, kteří se chtějí aktivně účastnit a je tedy i svépomocnou organizací sebeobhájců a jejich podporovatelů. Odkaz.
ALSA z.s.: Spolek ALSA je organizace sdružující pacienty a profesionály se zájmem o amyotrofickou laterální sklerózu, ALS. Našim prvořadým cílem je pomoc pacientům v boji s tímto nevyléčitelným, smrtelným onemocněním – poradenstvím, konzultací vhodných terapií, pomoci s vyřizováním příspěvků, pomůcek, zapůjčování pomůcek a další. Odkaz.
Asociace polio.: Programem AP je hájení a prosazování zájmů osob s chronickými následky po dětské obrně/polio. ČSR je od roku 1961 1.zemí, kde bylo polio eradikováno: po vyřešení likvidací nákazy zůstali chronici s různým stupněm postižení. Poslední generace poliomyelitiků se snaží být společensky prospěšnou spoluprací se státními institucemi v propagaci očkování proti polio, v osvětě lékařů a zdravotního personálu pořádáním seminářů ad. Cílem je předávat osobní zkušenosti, udržet soběstačnost členů. Odkaz.
BrainCzech: Vytváření komunity lidí s nádory na mozku. Odkaz.
Česká alzheimerovská společnost: Cílem ČALS nadále je pomáhat lidem s demencí a těm, kteří o ně pečují. ČALS je členem Alzheimer Europe a Alzheimer's Disease International Odkaz.
Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.: Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s. je nezisková organizace, která sdružuje vozíčkáře po poranění míchy z celé ČR. Hájíme zájmy vozíčkářů po poranění míchy, usilujeme o vytvoření podmínek pro jejich plnohodnotný život a pro integraci do většinové společnosti. Odkaz.
Dystonie-rodina spolu. z. s.: Posláním spolku je zejména: posilovat prvořadou a nezastupitelnou úlohu rodiny, ve které žijí zdravotně postižení občané s dystonií. Odkaz.
EpiStop: Spolek vytváří platformu pro setkávání, spolupráci a aktivní činnost všech skupin a osob, které mají vztah k lidem s epilepsií Odkaz.
Odkazy na další organizace: Odkazy na Pacientské Organizace včetně neurologických Odkaz.